รถตักล้อยาง ใช้สำหรับตักหิน ดิน ทราย ตามปริมาณที่ต้องการ
รถตักล้อยาง ใช้สำหรับตักหิน ดิน ทราย ตามปริมาณที่ต้องการ

การเลือกใช้งานรถตักล้อยาง

การใช้งานรถตักล้อยาง การเลือกชนิดขนาดและจำนวนรถตักที่จะสามารถตักหินหรือหินให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการในทางปฏิบัติพบว่ารถตักขนาดใหญ่น้อยคันทำงานได้ดีกว่ารถตักขนาดเล็กหลายคันและงานขุดตัก ถ้าใช้รถตักจำนวนมากเกินไปค่าใช้จ่ายในการตักสูงแต่ถ้าใช้จำนวนน้อยจะทำให้เกิดการรอคอยหรือคอขวด (Bottom neck) ที่งานตัก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการตักสูงขึ้น เช่นกัน

ชนิดของดิน (Soil Types) ที่นำมาบดอัด

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกขนาดและชนิดของรถตัก ได้แก่

1. การเลือกชนิดรถตักและขนาดของบุ้งกี๋รถตักนั้นจะต้องสัมพันธ์กับขนาดปากโม่ที่รับหินได้ เนื่องจากจะทำให้หินขนาดใหญ่เกินไปไม่ติดค้างที่ปากโม่
2. ขนาดของบุ้งกี๋รถตักจะต้องสัมพันธ์กับขนาดของรถบรรทุกจำนวนครั้งของการตักจะต้องพอดีกับความสามารถของรถที่บรรทุกได้
3. ความสูงในการตักจะต้องเหมาะสม
4. ความคล่องตัวและความปลอดภัยในการทำงาน
5. ความสามารถในการขจัดสิ่งกีดขวาง
6. เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการตักพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ความสามารถในการทำงานรถตักล้อยาง (Wheel Loader)

รถตักขนาด 120 แรงม้า สามารถดันและตักดิน หิน และ ทรายได้ 560 ลบ.ม.ต่อวัน

การเลือกใช้งานรถตักล้อยาง Read More »