ขายเครื่องจักรกลหนัก

ประเภทของ เครื่องจักรกลหนัก ที่เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง
ประเภทของ เครื่องจักรกลหนัก ที่เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง

ประเภทของเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ประเภทของเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้างโดยทั่วไปจะถูกกำหนดด้วยลักษณะของงาน วิธีและเทคนิคที่ใช้ในการทำงาน ในปัจจุบันเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้างสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. เครื่องจักรกลแบบพิเศษที่ออกแบบและผลิตสำหรับใช้งานก่อสร้างงานหนึ่งงานใดโดยเฉพาะ
2. เครื่องจักรกลแบบมาตราฐานที่บริษัทผู้ผลิตผลิตออกมาจำหน่ายในตลาดสำหรับงานก่อสร้างทั่วๆไป
ประเภทของเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องจักรกลหนัก
ประเภทของเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องจักรกลหนัก
ประเภทของเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องจักรกลหนัก
ประเภทของเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้าง
เครื่องจักรกลหนัก

สำหรับเครื่องจักรกลแบบมาตราฐานนี้สามารถแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะของงานได้คือ

1. เครื่องจักรกลงานย้ายวัสดุแข็งขนาดใหญ่ เครื่องจักรกลชนิดนี้จะใช้สำหรับงานย้ายวัสดุขนาดใหญ่ทั่วๆไป เช่น เสาคาน พื้น บุ้งกี๋คอนกรีต ไม้แบบ เหล็กเส้น โดยจะเคลื่อนย้ายไปในแนวราบหรือแนวดิ่ง หรือทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เครื่องจักรกลเหล่านี้ได้แก่ รถยก(โฟคลิฟท์) รถเครน ลิฟท์ และเทาเวอร์เครน เป็นต้น เครื่องจักรกลงานย้ายวัสดุแข็งขนาดใหญ่จะใช้ในการก่อสร้างแทบทุกประการ เช่น งานก่อสร้างอาคารและโครงสร้าง งานสร้างเขื่อน
2. เครื่องจักรกลงานย้ายวัสดุแข็งขนาดเล็ก ซึ่งวัสดุแข็งขนาดเล็กในที่นี้หมายถึงวัสดุที่มีขนาดเล็กมาก เมื่ออยู่รวมกันมากๆ จะไม่มีรูปร่างของตัวเองได้แก่ กรวด ทราย หิน ซีเมนต์ และคอนกรีต เป็นต้น เครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับงานขนย้ายวัสดุประเภทนี้คือ เครื่องลำเลียง(conveyors) ชนิดต่างๆ
3. เครื่องจักรกลงานผสมวัสดุ เครื่องจักรกลชนิดนี้ใช้ในการผสมวัสดุหลายชนิดเข้าด้วยกัน ได้แก่ เครื่องผสมคอนกรีต และเครื่องผสมแอสฟัลต์ เป็นต้น
4. เครื่องจักรกลสำหรับเคลื่อนย้ายของไหล เครื่องจักรกลชนิดนี้จะใช้ในการสูบอัดของไหล เช่น ก๊าซและของเหลว เครื่องจักรประเภทนี้ได้แก่เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบน้ำ และปั๊มคอนกรีต เป็นต้น
5. เครื่องจักรกลงานเจาะและตอก ได้แก่ เครื่องเจาะชนิดต่างๆ และเครื่องตอกเสาเข็ม เป็นต้น
6. รถบรรทุกประเภทต่างๆ ซึ่งใช้ในการขนย้ายวัสดุไปไกล ได้แก่ รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกน้ำ และรถบรรทุกกระบะ เป็นต้น
7. เครื่องจักรกลงานทำและซ่อมผิวพื้น ได้แก่ เครื่องขูดผิวแอสฟัลต์ เครื่องปูผิวแอสฟัลต์ และเครื่องปูผิวคอนกรีต เป็นต้น
8. เครื่องจักรกลงานดิน เครื่องจักรกลเหล่านี้จะใช้ในงาน ขุด ขูด ตัด ขนย้าย บดอัด และตกแต่งผิวดิน (รวมทั้งหิน และวัสดุอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของพื้นดิน ได้แก่ แร่ธาตุ ต้นไม้ เป็นต้น) เครื่องจักรกลงานดิน เป็นเครื่องจักรกลที่จะต้องใช้งานหลายประเภท จึงมีเครื่องกลหลายชนิด แต่ละชนิดอาจจะทำงานได้หลายประเภทซึ่งพอสรุปชนิดของเครื่องจักรกลตามประเภทของงานได้ดังตาราง
ชนิดเครื่องจักรกลหนัก การทำงานเครื่องจักรกลหนักแต่ละชนิด

ประเภทของเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้าง Read More »

เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง
เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างกับเครื่องจักรกลหนัก

     ในปัจจุบันเครื่องจักรกลประเภทหลายชนิด เครื่องจักรกลหลายแบรนด์ ได้เข้ามามีบทบาททั้งในด้านการผลิต การก่อสร้างและการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการที่จะได้ผลผลิตและงานก่อสร้างที่มีคุณภาพดี ความสะดวกรวดเร็วในการผลิตและการทำงาน รวมทั้งต้องการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
     เพื่อสนองตอบความต้องการดังกล่าว โรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรกลได้ผลิตเครื่องจักรกลออกมามากมายหลายประเภท หลายชนิด และหลายขนาด บางชนิดสามารถทำงานได้หลายอย่าง บางชนิดก็ทำได้อย่างเดียว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เครื่องจักรกลประเภทต่างๆ เพื่อที่จะสามารถเลือกเครื่องจักรกลประเภท ชนิด และขนาดให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างและการผลิต ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นผลให้การก่อสร้างและการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภทของงานก่อสร้าง

     งานก่อสร้างก็คือการดำเนินงานเพื่อสร้างสิ่งของซึ่งค่อนข้างถาวรขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ งานก่อสร้างสามารถแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็น
1. งานก่อสร้างบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัย
2. งานก่อสร้างด้านพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงาน และโรงเก็บของ
3. งานก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์
4. งานก่อสร้างอาคารสาธารณะ เช่น โรงแรม สถานที่ทำงาน โรงเรือนและโรงพยาบาล
5. งานก่อสร้างโคงการด้านพลังงาน เช่น โรงจักรไฟฟ้า เขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และแท่นขุดเจาะน้ำมัน
6. งานก่อสร้างระบบชลประทาน รวมถึงเขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารชลประทาน และคลองส่งน้ำ เป็นต้น
7. งานก่อสร้างด้านปรับปรุงที่ดิน งานเหมือง และงานเกษตรกรรม
8. งานก่อสร้างท่าเรือ สนามบิน และทางรถไฟ
9. งานก่อสร้างประเภทอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในประเภทต่างๆ เป็นต้น
งานก่อสร้างกับเครื่องจักรกลหนัก
งานก่อสร้างกับเครื่องจักรกลหนัก
งานก่อสร้างกับเครื่องจักรกลหนัก

ขั้นตอนของงานก่อสร้าง

     งานก่อสร้างก็คือการดำเนินงานเพื่อสร้างสิ่งของซึ่งค่อนข้างถาวรขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ งานก่อสร้างสามารถแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็น
1. งานก่อสร้างบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัย
2. งานก่อสร้างด้านพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงาน และโรงเก็บของ
3. งานก่อสร้างถนน สะพาน และอุโมงค์
4. งานก่อสร้างอาคารสาธารณะ เช่น โรงแรม สถานที่ทำงาน โรงเรือนและโรงพยาบาล
5. งานก่อสร้างโคงการด้านพลังงาน เช่น โรงจักรไฟฟ้า เขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และแท่นขุดเจาะน้ำมัน
6. งานก่อสร้างระบบชลประทาน รวมถึงเขื่อนเก็บกักน้ำ อาคารชลประทาน และคลองส่งน้ำ เป็นต้น
7. งานก่อสร้างด้านปรับปรุงที่ดิน งานเหมือง และงานเกษตรกรรม
8. งานก่อสร้างท่าเรือ สนามบิน และทางรถไฟ
9. งานก่อสร้างประเภทอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในประเภทต่างๆ เป็นต้น

สำหรับงานก่อสร้างระบบประปาซึ่งใช้น้ำผิวดิน อาจจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้คือ

1. งานบุกเบิกและถางบริเวณอ่างเก็บน้ำ
2. งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ และอาคารควบคุมต่างๆ
3. งานก่อสร้างโรงสูบ
4. งานก่อสร้างระบบส่งน้ำดิบ
5. งานก่อสร้างโรงกรอง
6. งานก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ

งานก่อสร้างกับเครื่องจักรกล Read More »

error: Copyright of MixxMachinery.