รถขุด

Excavator

รถขุดเล็ก

รถขุดกลาง

รถขุดใหญ่

รถขุดล้อยาง

รถขุด รถขุดดิน (EXCAVATOR)

รถขุด รถขุดดิน เป็นเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งสามารถจะทำการขุดและตักแล้วเคลื่อนย้ายไปเท โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือที่จับออกไปขุดและตัก และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วก๊จะเทวัสดุออกจากบุ้งกี๋หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่สัมผัสกับพื้นจะไม่เคลื่อนย้ายสำหรับการทำงานแต่ละวงจร
รถขุด (Excavator) นี้นิยมแบ่งเป็นต่างๆ ตามลักษณะของการขุดโดยแบ่งออกเป็น รถขุดแบบตัดเข้าหสตัวหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ (Hoe), รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว (Shovel), รถขุดตักแบบคีบ (Clamshell), และรถขุดตักแบบลากดึง (Dragline)

รถขุด (แบบตักเข้าหาตัวรถ)

นอกจาก รถขุด (แบบตักเข้าหารถชนิดอื่น) ส่วนบนที่หมุนได้รอบตัวแล้ว ยังมีรถขุด (แบบขุดเข้าหาตัวรถชนิดติดตั้งด้านหลังของรถแทรกเตอร์ล้อยาง) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับงานขุดที่ไม่ลึกและบริเวณขุดไม่กว้าง สำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางที่ติดตั้งเครื่องขุดที่ด้านหลัง ที่ด้านหน้านิยมติดตั้งบุ้งกี๋เพื่อใช้ในการตักอีกด้วย จึกเรียกรถแบบนี้ว่ารถขุดหน้า และรถขุดหลัง
อุปกรณ์ขุดตัก แบบขุดตักเข้าหาตัวรถที่ติดด้านหลังตัวรถ จะสามารถหมุนได้เพียง 180 องศาหรือน้อยกว่า นอกจากจะติดตั้งด้านหลังของรถแทรกเตอร์ล้อยางแล้วยังสามารถติดตั้งด้านหลังของรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบได้อีกด้วย
ลักษณะการทำงานรถตักหน้าและขุดหลัง
รถตักหน้าและขุดหลัง
การทำงานของรถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถ
ขอบเขตของการทำงานของรถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถ

รถขุด (แบบตักออกจากตัวรถ)

รถขุด (แบบตักออกจากตัวรถ) จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับรถขุด (แบบตักเข้าหาตัวรถ) ยกเว้นชุดแขนที่ติดกับบุ้งกี๋และลักษณะของบุ้งกี๋เท่านั้นที่แตกต่าง โดยทั่วไปรถขุดตักแบบนี้จะเป็นแบบตีนตะขาบและมีขนาดใหญ่ เครื่องยนต์มีกำลังตั้งแต่ 250 แรงม้า ขึ้นไปหรืออาจใช้เครื่องยนต์ 2 เครื่องก็ได้
สมรรถะในการทำงานของรถขุดตักแบบนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับรถขุดตักแบบขุดตักเข้าหาตัวรถแล้ว จะสามารถขุดได้ไม่ลึกและบริเวณการขุดน้อยกว่า แต่จะสามารถขุดได้แต่ละครั้งมากกว่ารถขุดแบบขุดเข้าหาตัวรถ ซึ่งบุ้งกี๋ที่ใช้จะใหญ่กว่าและชุดแขนขุดตักก็จะแข็งแรงกว่าแบบขุดเข้าหาตัวรถ
รถขุด แบบตักออกจากตัวรถจึงเหมาะสมสำหรับงานขุดที่ไม่ลึกและงานขุดที่อยู่สูงกว่าระดับตัวรถ สำหรับบุ้งกี๋ที่ใช้กับรถแบบนี้จะมี 2 แบบ คือ
  • แบบที่เปิดเทด้านล่าง (Bottom Dump Bucket)
  • แบบที่เอียงเท (Till Dump Bucket)
สำหรับปริมาณงานที่รถขุด แบบตักออกจากตัวรถ ที่ทำได้สามารถหาได้ตามขั้นตอน เช่นเดียวกับการหาปริมาณงานที่รถขุดเข้าหาตัวรถ

รถขุด (แบบคีบและแบบลากดึง)

รถขุดแบบคีบ และ รถขุดแบบลากดึง จะมีโครงสร้างเช่นเดียวกับรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถและแบบตักออกจากตัวรถ คือประกอบด้วยส่วนบนหรือส่วนที่หมุน ส่วนที่รองรับส่วนที่หมุน ซึ่งนิยมใช้แบบตีนตะขาบ และส่วนที่ทำงานขุด ซึ่งประกอบด้วยแขนส่วนใหญ่เป็นแบบโครงโปร่ง (Lattic Boom) การควบคุมการทำงานของแขนและบุ้งกี๋จะควบคุมโดยลวดสลิง (Cable) ดังนั้นรถขุดแบบนี้จึงต้องมีกว้านลวดสลิงติดตั้งอยู่ในส่วนบนด้วย
บุ้งกี้แบบคีบของรถขุด
บุ้งกี้แบบคีบ
รถขุดแบบคีบ ก็คือ รถขุดที่ใช้บุ้งกี๋ที่ทำงานขุด โดยการคีบวัสดุเข้าหากัน เหมาะสำหรับการขุดวัสดุที่ไม่จับกันแน่น โดยจะขุดตักหรือเทในแนวดิ่ง บุ้งกี๋จะทำเป็นปากคีบ เมื่อจะขุดก็จะเปิดปากออก แล้วปล่อยบุ้งกี๋ลงบนกองวัสดุหรือพื้นที่จะขุดตัก หลังจากนั้นก็จะดึงให้ปากคีบเข้าหากันอุ้มเอาวัสดุเข้าไว้แล้วดึงบุ้งกี๋และหมุนตัวรถไปเทวัสดุออก โดยการเปิดปากของบุ้งกี๋อีกครั้งหนึ่ง
รถแบคโฮแบบลากดึง
รถขุดตักแบบลากดึง
รถขุดแบบลากดึง จะมีส่วนประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับรถขุดแบบคีบ จะแตกต่างกันก็เฉพาะตัวบุ้งกี๋และอุปกรณ์การควบคุมการทำงานของบุ้งกี๋ (ตามรูปนี้) บุ้งกี๋จะมีรูปร่างคล้ายซองเปิดด้านที่จะดึงเข้าหาตัวรถ จะมีลวดสลิงสองเส้นต่อเข้ากับบุ้งกี๋ เพื่อทำหน้าที่ในการยกและดึงบุ้งกี๋เข้าหาตัวรถ การขุดตักกระทำได้โดยการเหวี่ยงบุ้งกี๋ออกไปยังที่ที่ต้องการขุดตัก
การเหวี่ยงเกิดขึ้นจากการดึงบุ้งกี๋ให้เข้ามาติดกับแขนแล้วปล่อยให้บุ้งกี๋แกว่งออกไปเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกา เมื่อบุ้งกี๋ถูกปล่อยไปยังที่ที่ต้องการขุดตักแล้วก็จะกว้านลวดสลิงที่ใช้ลากดึงบุ้งกี๋ บุ้งกี๋ก็จะทำการขุดตักวุสดุเข้าในบุ้งกี๋จนเต็ม หลังจากนั้นก็จะกว้านลวดสลิงยกบุ้งกี๋ขึ้นหมุนส่วนบนของตัวรถและไปเทวัสดุตามที่ที่ต้องการ
ปริมาณงานที่รถขุดตักแบบคีบและแบบลากดึงที่ทำให้สามารถหาได้ในทำนองเดียวกับรถขุดแบบตักเข้าหาตัวรถ ซึ่งจะขึ้นอยุ่กับความจุของบุ้งกี๋ เวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงาน
การทำงานของรถแบคโฮแบบลากดึง
การทำงานของรถขุดตักแบบลากดึง
การเหวี่ยงบุ้งกี๋ของรถขุดแบบลากดึง

การทำงานของรถขุด

  • ขุดดิน หิน ทราย
  • ขุดลอก ขุดขยําย คู คลอง
  • ถางป่า ล้มต้นไม้
  • เคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์
error: Copyright of MixxMachinery.